077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתפריט תחתוןפרטיות

פרטיות

תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר

תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), מסדירים את תנאי השימוש באתר האינטרנט  של חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, בכתובת: http://www.rep.co.il (להלן: "מפעילי האתר" ו-"האתר", בהתאמה) על ידי המשתמש או המנסה לעשות שימוש בו (להלן: "המשתמש"), לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, תכנים ושירותים הכלולים באתר או הזמינים תחת קישורים המופיעים בו (לרבות קישורי עומק).

 

 1. כללי
  1.1 תנאי השימוש יחולו גם על כל שימוש ופרסום שעושה המשתמש באתר, לרבות שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים באתר או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע ו/או פרסום מידע כלשהם לרבות תמונות ו/או קישורית באתר.
  1.2 כניסת המשתמש אל האתר, או שהותו באתר, תיחשב הסכמה מצידו לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או התניה שהיא ביחס לאמור בהם, והוא מתחייב לפעול בהתאם לאמור בהם. אם משתמש אינו מסכים להוראות תנאי השימוש, כלשונן, הינו מתבקש לחדול מלעשות כל שימוש באתר, לרבות גלישה בו.
  1.3 מפעילי האתר יוכלו לשנות את תנאי השימוש מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. כל שינוי בתנאי השימוש יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם. השינויים האמורים בתנאי השימוש, יחולו באופן מידי על כל משתמשי האתר. כל שימוש באתר על ידי משתמש אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.
  1.4 מבלי לגרוע מהאמור, מפעילי האתר רשאים לבטל את תנאי השימוש בכל עת ומכל סיבה שהיא (ואף ללא סיבה) על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהיו חייבים למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול תנאי השימוש לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר הביטול.
  1.5 תנאי השימוש מהווים הסכם נפרד בין המשתמש ובין מפעילי האתר ורק האמור בהם יחייב את מפעילי האתר.
  1.6 האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מיועד לשני המינים בצורה שווה.
 2. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  2.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, שבכללם: שמות וסימני מסחר באתר, עיצוב האתר, תכנים המתפרסמים באתר על ידי מפעילי האתר, סדרי הבחירה, תיאום וקידום של תוכן באתר, כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים באתר, הם של מפעילי האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר.
  2.2 על המשתמש וכל גורם אחר נאסר לעשות כל שימוש העלול להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהם של מפעילי האתר ו/או של צדדים שלישיים לרבות (אך לא רק) שינוי, העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה, שידור, השתתפות בהפצה, העברה או מכירה, יצירת יצירות נגזרות, או ניצול בדרך כלשהי את התוכן באתר, במלואו או בחלקו, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת מפעילי האתר מראש ובכתב.
  2.3 אין למפעילי האתר כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם התוכן המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי
 3. הגבלת אחריות
  3.1 התכנים באתר, כל הקשור ונוגע לקישורים (Links), לזמינותן ולאיכותן וכן לשירותים המוצאים וניתנים באתר הינם כמות שהם (AS IS).
  3.2 השימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר וכלפי כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו, בגין כל הקשור לשירותים, לקישורים (Links) ולתכנים, ובין היתר, לתכונות, לזמינות ולאיכות של השירותים ושל התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
  3.3 מפעילי האתר או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית ביחס לשירותים, לקישוריות ולתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר, בקישורים ובתכנים המתפרסמים באתר.
  המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי מפעילי האתר ומי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר ו/או בהפניה או בפרסום עיסוק או עסק באתר ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או בהסתמכות על האתר, וכן לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איבוד, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי וכשלי חומרה ו/או תוכנה מכל סיבה שהיא, תקלות או כשלים בקווים ובמערכות התקשורת, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ו/או כל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר, לרבות הקישורים לאתרים אחרים.
 4. התחייבויות המשתמש
  4.1 המשתמש מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילי האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו, שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר, שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה, הפצת "דואר זבל" (Spam) לשרתי האתר, או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר, שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא, לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות בלתי חוקיות. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו, להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והנהלים של האתר.
  4.2 המשתמש מצהיר ומתחייב לפצות ולשפות את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים למפעילי האתר, נושאי המשרה והדירקטורים בהם, מפני כל טענה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות והוצאה (כולל שכר טרחת עו"ד) שיטען כלפי מי מהם, העולים מ: (1) שימוש באתר; (2) הפרה של תנאי השימוש על ידו; (3) פגיעה והפרה של כל זכות, לרבות, זכות יוצרים, קניינית,  סוד מסחרי, או זכות לפרטיות; הפרת כל הוראת דין אחרת על ידי המשתמש; (4) כל טענה שתוכן המשתמש של המשתמש גרמה נזק לצד שלישי.
  4.3 מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיו מפעילי האתר לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים להם אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  4.4 תנאי שימוש אילו, או כל זכות ו/או חובה הקיימים במסגרתם, לא ניתנים להמחאה על ידי המשתמש, אך ניתנים להמחאה על-ידי האתר ומפעילי האתר.
 5. מדיניות הגנת מידע ופרטיות באתר
  5.1 קבלת מידע מזהה על משתמש, יאפשר למעפילי האתר או מי מטעמם לעשות שימוש במידע המזהה בכדי לשפר את שירותים הניתנים למשתמש באתר, כמו גם על מנת ליצור עמו קשר ולזהות ולאמת את גישת המשתמש לשירותים באתר.
  5.2 מפעילי האתר ומי מטעמם רשאים למסור את המידע המזהה של המשתמש או כל מידע שהגיש באמצעות האתר והשירותים הניתנים בו במידה ויש להם יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת באחד או יותר מהמקרים הבאים: (1) לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה ממשלתית; (2) לאכוף את תנאי השימוש כולל חקירה של הפרות אפשריות; (3) לגלות, למנוע, או לעסוק בענייני מרמה ובטיחות; (4) להגן מפני נזק על זכויות, קניין, או ביטחון של האתר, המשתמשים בשירותיו, על המשתמש ועל הציבור.
  מגבלות המסירה דלעיל אינן חלות על פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמשים עצמם.
  5.3 כמו כן, מפעילי האתר ומי מטעמם רשאים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לספקי שירותים של מפעילי האתר בכדי לשפר את השירותים הניתנים על-ידם ולהעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו.
  "מידע אנונימי" הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש ספציפי, כגון מידע כללי על השימוש באתר ושבשירותים הניתנים בו (מידע סטטיסטי ומצטבר). מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות, בגין שימוש במידע אנונימי אודות המשתמש, המתקבל שלא באמצעות המשתמש ישירות, אלא על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים, גופים מסחריים ו/או מפרסמים ו/או אתרים ו/או אתרים מקושרים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת מפעילי האתר.
  5.4 אדם הסבור כי המידע אודותיו באתר שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות למפעילי האתר בכתובת הבאה:  marketing@rep.co.il . יש לצרף לפניה את כל המסמכים עליהם היא נסמכת ואת נימוקי הבקשה.
 6. קישורים (Links) לאתרים אחרים
  אין בהכללת קישורים מאתר זה לאתרים אחרים משום אישור לכך שהמידע והתכנים באתרים אלה אמינים, מהימנים, מלאים, נכונים או מעודכנים. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה של מפעילי האתר לאותם אתרים, למוצרים או לשירותים המוצגים בהם, לרבות למסמכים, למידע או לכל חומר אחר הנמצא בהם. מפעילי האתר או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים באתרים האחרים, למהימנותם או לתקינותם כאמור לעיל.
 7. "עוגיות" (Cookies) וטכנולוגיות איתור
  7.1 חלק מהעמודים באתר עושים שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובטכנולוגיות איתור. "עוגייה" הינה קובץ טקסט זעיר אשר באמצעותו ניתן, למשל, לאסוף מידע על הפעילות באתר. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות נוספות משמשות להשבת מידע מזהה אשר נמסר בעבר בידי משתמש באתר. מירב הדפדפנים מאפשרים למשתמשים לשלוט ב"עוגיות", ובכך לקבלם, או לא, ולהסירם. בנוסף, המשתמש יכול להגדיר במרב הדפדפנים שברצונך לקבל הודעה בעת קבלת "עוגייה". אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנו משתמש. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל עוגייה.
  7.2 מפעילי האתר רשאים להעניק רישיון שימוש לצד שלישי על מנת שיציג או יגיש פרסומות שהמשתמשים עשויים להיחשף להן באתר. צדדים שלישיים אלה עשויים לעשות שימוש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות שונות בכדי להציג פרסומות ולבחון את האפקטיביות של הפרסומות האמורות. השימוש בטכנולוגיות אלה על-ידי מפרסמים כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים, ומדיניות מפעילי האתר אינה מכסה שירותים שכאלו.
 8. מסמך כתוב
  המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם, והמשתמש מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.
 9. סמכויות שיפוט
  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשימוש כלשהו ו/או לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.