077-6656757
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתהזמנה להציע הצעות לרכישת <br>נכס מקרקעין בירושלים

הזמנה להציע הצעות לרכישת
נכס מקרקעין בירושלים

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות הבעלות בכל אחת או יותר משלוש היחידות הרשומות כתתי חלקות 7 ו/או 9 ו/או 21 בבית המשותף המצוי ברחוב שטראוס 8 ו- 10 בירושלים וידוע כגוש 30065 חלקה 67 (משותף עם חלקה 77)

 

חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, בשם הבעלים (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות בכל אחת או יותר משלוש היחידות הרשומות כתתי חלקה 7 ו/או 9 ו/או 21 בבית המשותף המצוי ברחוב שטראוס 8 ו- 10 בירושלים וידוע כחלקה 67 (משותף עם חלקה 77) בגוש 30065, הכל כרשום בלשכת המקרקעין בירושלים (כל אחת מהיחידות הנ"ל או כל שתיים מהן או שלושתן יחדיו, להלן: "הנכס").

 

  1. הנכס יימכר במצבו הפיזי, ההנדסי, התכנוני, המשפטי והרישומי (AS IS). האחריות המלאה והבלעדית לבדיקת כל ההיבטים הפיזיים, המשפטיים, התכנוניים, ההנדסיים והרישומיים, וכל היבט נוסף של הנכס ו/או קשורה אליו, מוטלת על המציעים.
  2. המזמינה אינה ולא תהיה אחראית לכל אי התאמה, מום או פגם (גלוי או נסתר) בנכס.
  3. הגשת ההצעה מותנית ברכישת חוברת מכר שאותה ניתן לרכוש במשרדי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, ברחוב בית הדפוס 12 בירושלים (בית השנהב, אגף A, קומה שניה), בין השעות 9:00-15:00, תמורת סך של 500 ש"ח כולל מע"מ (במזומן בלבד) שלא יוחזרו בכל מקרה, וזאת החל מיום שלישי ה- 14.11.2017.
  4. הגשת ההצעה מותנת בהמצאת ערבות בנקאית או שיק בנקאי, בשיעור של 10% מסכום ההצעה כולל מע"מ, בתוקף לתקופה של 120 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
  5. סיורים בנכס ייערכו במועדים הבאים: יום רביעי ה- 15.11.2017 בשעה 14:00, יום רביעי ה- 22.11.2017 בשעה 14:00, יום ראשון ה- 26.11.2017 בשעה 16:00 ויום שני ה- 4.12.2017 בשעה 16:00. נקודת המפגש תהיה בכניסה לבניין שברחוב שטראוס 10 בירושלים.
  6. את ההצעות יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 11.12.2017 בשעה 12:00, במשרדי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ בירושלים.
  7. הודעה זו אינה בגדר מכרז. הליך מכירת הזכויות אינו כפוף לדיני המכרזים הציבוריים, והמזמינה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם או לערוך בין המציעים, כולם או חלקם, התמחרות, בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות בדרך של בקשה לקבלת הצעות משופרות. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, בין הגבוהה ביותר ובין אחרת.
  8. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין ההוראות המפורטות בהזמנה לקבלת הצעות שבחוברת המכר ו/או בהסכם המכר, יגברו הוראות ההזמנה לקבלת הצעות והסכם המכר.
  9. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון מס' 077-6656667 (מיטל) או 077-6656662 (מרים).