077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתחומי התמחותניהול ספר נכסיםמעקב תכנוני/שמירה תכנונית

מעקב תכנוני/שמירה תכנונית

מעקב תכנוני ביחס לנושאי תכנון ובניה

מעקב תכנוני ביחס לנושאי תכנון ובניה

מעקב תכנוני שוטף אחר פרסומים בנושאי תכנון ובניה  אשר עשויים/עלולים להשפיע על נכסי לקוחותינו. המעקב מאפשר לעדכן את בעלי הנכסים בזמן אמת בדבר פעולות תכנוניות בעלות השלכה על הנכסים שלהם ומאפשר להם להיערך מבעוד מועד להגן על נכסיהם מפני פגיעות תכנוניות והפקעות ולנקוט הליכים לפיצוי. 
 
השירות כולל:
 
  • הזנה ועדכון של גושים וחלקות הלקוח.
  • סקירת מקורות מידע שונים בזמן אמת ביחס לנושאים הבאים:
      -    תכניות בניין עיר בהכנה ו/או בהפקדה ו/או באישור
      -    הקלות ושימושים חורגים
      -    הפקעות
      -    שיכונים ציבוריים
      -    ידיעות כלליות (פקודות, תקנות , חוקים שונים) 
  •  סינון המידעים הרלוונטיים לנכסי הלקוח.

מעקב תכנוני ביחס לנושאי תכנון ובניה

  •  הפקת הודעות מעקב תכנוני ללקוח אשר מפרטות ביחס לנכסי הלקוח את פרטי הפרסומים, מטרותיהן, השפעתן על הנכסים והמלצות ראשוניות להמשך טיפול.
  •  ביצוע בדיקות משפטיות, שמאיות ותכנוניות וגיבוש המלצות מפורטות ללקוח לגבי המשך הטיפול להגנה על הנכסים.
  •  ניהול הליכים להגנה על הנכסים כגון:

- הגשת התנגדויות
- הגשת תביעות פיצויים בגין ירידת ערך
- הגשת תביעות פיצויים עקב הפקעות
- הגשת תביעות למניעת ו/או ביטול הפקעות
- ניהול מו"מ עם יוזמי התכניות

מעקב תכנוני ביחס לנושאי תכנון ובניה