EN
אייקון חיפוש
אייקון תפריט
Skip Navigation Linksעמוד הביתהזמנה להציע הצעות לרכישת <br>נכס מקרקעין בקרית אתא

הזמנה להציע הצעות לרכישת
נכס מקרקעין בקרית אתא

בשל תקופת החגים, נענינו לבקשת מספר רוכשי חוברת ההזמנה לקבלת הצעות, לדחות את המועד הסופי להגשת הצעות. לפיכך, המועד האחרון להגשת הצעות, כהגדרתו בסעיף ד.1  בחוברת המכרז, יהיה יום ב', 23.10.2017, עד השעה 12:00  (במקום יום ב' ה- 16.10.2017 עד השעה 12:00).

 

 

השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ בשם ועבור קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל והסוכנות היהודית לא"י (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את הציבור, להציע הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 11626 חלקות: 4 (חלק 8/16 חלקים), 6 ו-7 אשר ברחוב המעפילים בקרית אתא (להלן: "המקרקעין"), בכפוף לתנאים המפורטים בחוברת ההזמנה. כל מציע רשאי להציע לרכוש את מלוא הזכויות באחת מהחלקות האמורות לעיל, בכמה מהחלקות או בכל המקרקעין:

 

  1. את חוברת ההזמנה ומסמכי ההצעה (כולל נוסח ההסכם למכירת המקרקעין) ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה) במזומן, החל מיום שני 11.9.2017 בימים א'-ה' בין השעות 9:30-15:00 במשרדי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, סניף צפון (מירי) - רחוב החרמש 58, צ'ק פוסט, חיפה, טל' 077-6656701, סניף תל אביב (אירה) - דרך מנחם בגין 44 (בית השתתפויות, קומה ד') טל' 077-6656755 (להלן" "משרדי החברה"). 
  2. כל גורם המעוניין לרכוש את המקרקעין (להלן" "המציע") מחויב למסור את כל מסמכי ההצעה (ללא שינויים או מחיקות), כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בתוך מעטפה סגורה וחתומה, אצל משרדי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, בסניף חיפה, רחוב החרמש 58, צ'ק פוסט, עד לא יאוחר מיום ב' ה-16.10.2017 בשעה 12:00. 
  3. הזכויות במקרקעין יימכרו במצבן הפיזי, ההנדסי, התכנוני, המשפטי והרישומי כפי שהן ("AS IS") בלי שהמציע הסתמך על מצג כלשהו שקיבל מהמזמינה ו/או מי מטעמה, והאחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים, הפיזיים, התכנוניים, המשפטיים והאחרים הנוגעים למקרקעין או קשורים אליהם מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו. המזמינה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים למקרקעין או לכל עניין הנוגע למודעה זו.
  4. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ועל מכירת המקרקעין לא יחולו דיני המכרזים. למען הסר ספק מובהר, כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם המציעים או מי מהם (כולם או חלקם) ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות משופרות ו/או לחזור בה מכוונת המכר לגבי המקרקעין או חלקם, וכיו"ב, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הגבלה. כמו כן המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה כלשהיא. 

 

השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ